Programmbereiche

Geistes- & Sozialwissenschaften

Architektur
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Programmleitung Frauke Heilmann
Tel. 0521 91101-715 | E-Mail: frauke.heilmann(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Bildungs- und Sozialforschung
Programmleitung Joachim Höper
Tel. 0521 91101-28 | E-Mail: joachim.hoeper(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Empirische Bildungsforschung
Programmleitung Regina Dostal
Tel. 0521 91101-22 | E-Mail: regina.dostal(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Erwachsenenbildung
Programmleitung Joachim Höper
Tel. 0521 91101-28 | E-Mail: joachim.hoeper(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Hochschule
Programmleitung Vanessa Leppert
Tel. 0521 91101-30 | E-Mail: vanessa.leppert(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Kulturelle Bildung
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Kulturwissenschaft
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Kunst
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Kunstpädagogik
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Medienpädagogik
Programmleitung Joachim Höper
Tel. 0521 91101-28 | E-Mail: joachim.hoeper(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Philosophie
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Schreibwissenschaft
Programmleitung Vanessa Leppert
Tel. 0521 91101-30 | E-Mail: vanessa.leppert(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Schulpädagogik
Programmleitung Vanessa Leppert
Tel. 0521 91101-30 | E-Mail: vanessa.leppert(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Sonderpädagogik
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Tanz und Theater
Programmleitung Rolf Duscha
Tel. 0208 871505 | rolf.duscha(at)wbv(dot)de

Bildung & Beruf

Bildung & Beruf
Programmleitung Joachim Höper
Tel. 0521 91101-28 | E-Mail: joachim.hoeper(at)wbv(dot)de | XING-Profil

Verwaltung & Recht

Verwaltung & Recht
Programmleitung Kati Lüdtke
Tel. 0521 91101-48 | E-Mail: kati.luedtke(at)wbv(dot)de | XING-Profil